Cookie policy

Privacy statement & cookieverklaring Geurs Beton B.V.
Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website Geurs Beton b.v. bezoekt.

1. Beheer
De website GeursBeton.nl staat onder beheer van Geurs Beton B.V. Onze contactgegevens zijn te vinden op www.geursbeton.nl. Geurs Beton GmbH en Beurs Bau GmbH zijn onderdelen van Geurs Beton B.V.

2. Doel
Geurs Beton B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- Het managen en uitvoeren van interne bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld uw adres en
telefoonnummer voor aflevering van uw order.
- Marketing- en communicatie activiteiten. Denk aan een uitnodiging voor een beurs.
- Werving en selectie (sollicitatie).

3. Gegevens van bezoekers
Geurs Beton B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door u vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
- Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf of de instelling waar u werkt of uw functie;
- Contactgegevens zoals uw postadres, (mobiele) telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen);
- Financiële informatie, waaronder bankrekeningnummer(s);
- Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en
loopbaangegevens die gebruikelijk op een c.v. staan;
- Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen
en die wij gebruiken voor de hierboven genoemde doelen.

3. Cookies
GeursBeton.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Geurs Beton de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Daarnaast worden cookies gebruikt om websitebezoek te analyseren en voor advertentiemogelijkheden.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Geurs Beton B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde
doeleinden. Daarnaast kan Geurs Beton B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Geurs Beton B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Geurs Beton B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een transporteur, accountant, notaris.

5. Beveiliging persoonsgegevens
In het geval Geurs Beton B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Geurs Beton B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens ineen verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Een verzoek tot inzage, correctie, intrekking tot verleende toestemming, verwijdering of het meenemen van eigen gegevens, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Geurs Beton B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Geurs Beton B.V.
Slotsdwarsweg 6b
7496 PX Hengevelde
info op geursbeton punt nl
0547-333790

Ter verificatie van uw identiteit kunnen wij een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of
identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer opvragen.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Geurs Beton B.V. De contactgegevens staan vermeld op: www.geursbeton.nl.

5. Disclaimer
Geurs Beton B.V. is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vastgesteld november 2018